Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek naleznete v části "Informace o správci údajů" v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s touto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při surfování. K tomu slouží především takzvané analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitelů. Mohou to být mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Externí hosting je prováděn za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Naši hostitelé budou zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a budou se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Používáme následující hosting(y):

HOSTINGER, společnost s ručením omezeným (UAB)
Jonavos str. 60C, LT-44192 Kaunas, Litva

Zpracování úloh

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Flat-Consulting
Lange Gasse 10
86152 Augsburg

Telefon: 0176 8504198
E-mail: kontakt@flat-consulting.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí navíc na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Dále může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Flat-Consulting
Lange Gasse 10
86152 Augsburg

Telefon: [telefonní číslo pověřence pro ochranu osobních údajů]
E-mail: [e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů]

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale uchovávají vaše údaje umístěné na amerických serverech za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a s dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné škody na vašem koncovém zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran do webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k vyhodnocení chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Které soubory cookie a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Banner Real Cookie

Naše webové stránky používají technologii souhlasu Real Cookie Banner, která umožňuje získat váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a dokumentovat jej způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (dále jen "Real Cookie Banner").

Služba Real Cookie Banner je nainstalována lokálně na našich serverech, takže nedochází k žádnému spojení se servery poskytovatele služby Real Cookie Banner. Real Cookie Banner ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby bylo možné přiřadit udělené souhlasy nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Real Cookie Banner nebo dokud nepomine účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny.

K získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie slouží aplikace Real Cookie Banner. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Formuláře Google

Na tyto webové stránky jsme integrovali formuláře Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google).

Formuláře Google nám umožňují vytvářet online formuláře pro strukturovaný záznam zpráv, dotazů a dalších vstupů od návštěvníků našich webových stránek. Všechny vámi zadané údaje jsou zpracovávány na serverech společnosti Google. Formuláře Google ukládají do vašeho prohlížeče soubor cookie, který obsahuje jedinečné ID (soubor cookie NID). Tento soubor cookie ukládá různé informace, například vaše jazykové nastavení.

Používání formulářů Google je založeno na našem oprávněném zájmu na co nejpřívětivějším vyřízení vaší žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší poptávky). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese. https://policies.google.com/.

Zpracování úloh

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

5. sociální média

Nástroj pro bezpečné sdílení eRecht24

Obsah těchto webových stránek lze sdílet na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a další, způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Tyto stránky používají Nástroj pro bezpečné sdílení eRecht24. Tento nástroj naváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek. Kliknutí na tlačítko představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Tento nástroj automaticky nepředává údaje o uživateli provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel registrován v některé ze sociálních sítí, zobrazí se při použití prvků sociálních sítí Facebook, Twitter & Co. informační okno, ve kterém může uživatel před odesláním textu potvrdit jeho odeslání.

Naši uživatelé mohou obsah této stránky sdílet v sociálních sítích způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů, aniž by provozovatelé těchto sítí vytvářeli kompletní profily pro surfování.

Služba slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Facebook

Na těchto webových stránkách jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah této webové stránky propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Facebook. Více informací o této problematice naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebook, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Společnost Facebook je odpovědná za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Instagram. Instagram tak získává informace o vaší návštěvě této webové stránky.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Instagram spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku nebo Instagramu, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování ze strany Facebooku nebo Instagramu, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách způsobem, který je bezpečný z hlediska ochrany údajů. Za bezpečnost údajů u produktů Facebook a Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Tyto webové stránky využívají prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je otevřena stránka tohoto webu obsahující prvky z LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste tuto webovou stránku navštívili pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, aby LinkedIn spojil vaši návštěvu této webové stránky s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností LinkedIn.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu na dosažení co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení uživatele. K přiřazení k ID uživatele nedochází.

Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myší, rolování a kliknutí. Služba Google Analytics navíc používá různé přístupy modelování, které doplňují shromážděné soubory dat, a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Reklamy Google

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité vyhledávací výrazy do vyhledávače Google (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze přehrávat cílené reklamy na základě údajů o uživateli, které má Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense

Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Adsense můžeme na našich stránkách zobrazovat cílené reklamy od společností třetích stran. Obsah reklam je založen na vašich zájmech, které společnost Google určuje na základě vašeho předchozího uživatelského chování. Kromě toho jsou při výběru vhodné reklamy zohledněny také kontextové informace, jako je vaše poloha, obsah navštívené webové stránky nebo zadané výrazy ve vyhledávači Google.

Služba Google AdSense používá soubory cookie, webové majáky (neviditelná grafika) a podobné rozpoznávací technologie. Ty mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost těchto stránek.

Informace shromážděné službou Google Adsense o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a o poskytování reklamních formátů budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Tyto informace může společnost Google předávat svým smluvním partnerům. Společnost Google však nebude slučovat vaši IP adresu s jinými uloženými údaji.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Rozhraní API pro konverze ve službě Facebook

Na této webové stránce jsme integrovali rozhraní API pro konverze Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Facebook Conversion API nám umožňuje zachytit interakce návštěvníků webových stránek s našimi webovými stránkami a sdílet je se společností Facebook za účelem zlepšení reklamního výkonu Facebooku.

Zaznamenává se zejména čas volání, vyvolaná webová stránka, vaše IP adresa a váš uživatelský agent, jakož i další specifické údaje (např. zakoupené produkty, hodnota nákupního košíku a měna). Kompletní přehled údajů, které mohou být shromažďovány, najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebook, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Společnost Facebook je odpovědná za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá značku Insight od společnosti LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat službou LinkedIn Insight Tag

Pomocí služby LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován na síti LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. úroveň kariéry, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Kromě toho můžeme pomocí LinkedIn Insight Tags měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedou nákup nebo jinou akci (měření konverzí). Měření konverzí lze provádět také napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag nabízí také funkci retargetingu, která nám umožňuje zobrazovat cílenou reklamu návštěvníkům našich webových stránek mimo webové stránky, přičemž podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

LinkedIn sám také shromažďuje takzvané soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány pro přístup k členům LinkedIn z různých zařízení) hashovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech společností LinkedIn vymazány. Zbývající pseudonymizované údaje jsou pak smazány do 180 dnů.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. LinkedIn bude shromážděné osobní údaje návštěvníků webových stránek ukládat na svých serverech v USA a používat je v rámci svých vlastních reklamních opatření. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní základ

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti použití tagu LinkedIn Insight

Proti analýze uživatelského chování a cílené reklamě ze strany LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou členové LinkedIn v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost LinkedIn propojila údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

7. zásuvné moduly a nástroje

Písma Adobe

Tyto webové stránky používají webová písma od společnosti Adobe pro jednotné zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při vyvolání těchto webových stránek načte prohlížeč potřebná písma přímo od společnosti Adobe, aby je mohl správně zobrazit na vašem koncovém zařízení. Přitom váš prohlížeč naváže spojení se servery společnosti Adobe v USA. Díky tomu může společnost Adobe zjistit, že k přístupu na tyto webové stránky byla použita vaše IP adresa. Podle společnosti Adobe se při poskytování písem neukládají žádné soubory cookie.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Další informace o fontech Adobe najdete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe najdete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou Mapy Google aktivovány, může společnost Google používat písma Google Fonts za účelem jednotného zobrazení písma. Při vyvolání Map Google načte prohlížeč potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na tyto webové stránky. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, čas strávený návštěvníkem webové stránky na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou o probíhající analýze informováni.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaným špehováním a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v Podmínkách služby Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost podat nám žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími právními předpisy a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky z pohovorů atd.) v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o uzavření pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (vznik obecné smlouvy) a - pokud jste k tomu dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout práci, odmítnete nabídku práce nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Toto uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uložení.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám nabídku práce neučiníme, je možné, že vás zařadíme do seznamu uchazečů. V případě zařazení budou všechny dokumenty a údaje z žádosti přeneseny do seznamu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Zařazení do skupiny žadatelů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Disk Google

Na tyto webové stránky jsme integrovali Disk Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Disk Google nám umožňuje zahrnout na naše webové stránky oblast pro nahrávání, kam můžete nahrát obsah. Když nahrajete obsah, je uložen na serverech služby Disk Google. Když vstoupíte na naše webové stránky, vytvoří se také spojení s Diskem Google, aby Disk Google mohl určit, že jste navštívili naše webové stránky.

Používání služby Disk Google se řídí čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na spolehlivém prostoru pro nahrávání na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

cs_CZCzech