Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Zawartość naszej strony internetowej hostujemy u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera (hostów). Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hosting zewnętrzny odbywa się w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Nasz hoster(y) będzie(ą) przetwarzał(li) Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych i wykonania naszych poleceń w odniesieniu do takich danych.

Korzystamy z usług następującego(ych) hostera(ów):

HOSTINGER, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB)
Jonavos str. 60C, LT-44192 Kaunas, Litwa

Przetwarzanie pracy

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że ta usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Flat-Consulting
Lange Gasse 10
86152 Augsburg

Telefon: 0176 8504198
E-mail: kontakt@flat-consulting.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli Państwa dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Flat-Consulting
Lange Gasse 10
86152 Augsburg

Telefon: [numer telefonu inspektora ochrony danych]
E-mail: [adres e-mail inspektora ochrony danych]

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z ochroną w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osoby, których dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich sprawdzenie. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane "ciasteczka". Cookies to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym albo tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies), albo na stałe (permanent cookies). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego samego lub do czasu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (first-party cookies) lub od firm trzecich (tzw. third-party cookies). Pliki cookie osób trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm trzecich w ramach stron internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które Państwo prosili (np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

W niniejszej polityce prywatności można dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są wykorzystywane na tej stronie.

Real Cookie Banner

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Real Cookie Banner, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować to w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (dalej "Real Cookie Banner").

Real Cookie Banner jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, dzięki czemu nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Real Cookie Banner. Real Cookie Banner przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać udzielone Ci zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, sami usuną Państwo plik cookie Real Cookie Banner lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Real Cookie Banner służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesyłane przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Formularze Google

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google Forms. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej Google).

Google Forms umożliwia nam tworzenie formularzy online w celu rejestrowania wiadomości, zapytań i innych danych wprowadzanych przez odwiedzających naszą stronę internetową w sposób ustrukturyzowany. Wszystkie wpisy dokonywane przez użytkownika są przetwarzane na serwerach Google. Google Forms przechowuje w przeglądarce plik cookie zawierający unikalny identyfikator (plik cookie NID). Ten plik cookie przechowuje różne informacje, takie jak ustawienia językowe użytkownika.

Korzystanie z Formularzy Google opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na określeniu Państwa zapytania w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem. https://policies.google.com/.

Przetwarzanie pracy

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że ta usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

5. media społecznościowe

eRecht24 Narzędzie do bezpiecznego udostępniania

Treści zawarte na tej stronie mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter & Co. w sposób zgodny z ochroną danych. Ta strona używa eRecht24 Narzędzie do bezpiecznego udostępniania. To narzędzie ustanawia bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie na jeden z tych przycisków. Kliknięcie na przycisk stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z elementów mediów społecznościowych Facebook, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności, bez tworzenia pełnych profili surfingowych przez operatorów tych sieci.

Serwis służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Facebook

Na tej stronie internetowej zintegrowane są elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zgromadzone dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów social media Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy element społecznościowy jest aktywny, pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a serwerem Facebooka nawiązywane jest bezpośrednie połączenie. Facebook otrzymuje tym samym informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na tej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w firmie Facebook. Jeśli dochodzą Państwo praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Gdy element społecznościowy jest aktywny, między Państwa urządzeniem końcowym a serwerem Instagrama nawiązywane jest bezpośrednie połączenie. Instagram otrzymuje tym samym informacje o Państwa wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, możesz powiązać zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem w serwisie Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które odbywa się po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny pod względem ochrony danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebook i Instagram. Mogą Państwo dochodzić praw podmiotów danych (np. wniosków o udzielenie informacji) dotyczących danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzą Państwo praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na stronę tej witryny zawierającą elementy z LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo przycisk LinkedIn "Poleć" i są zalogowani na swoim koncie LinkedIn, możliwe jest, że LinkedIn skojarzy Państwa wizytę na tej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do ID użytkownika nie ma miejsca.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Reklamy Google

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wpisze określone hasła w Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi służącej do integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą Google Adsense możemy wyświetlać na naszej stronie ukierunkowane reklamy firm zewnętrznych. Treść reklam opiera się na Państwa zainteresowaniach, które Google określa na podstawie Państwa wcześniejszych zachowań użytkowników. Ponadto przy wyborze odpowiedniej reklamy brane są pod uwagę informacje kontekstowe, takie jak lokalizacja użytkownika, treść odwiedzonej strony internetowej lub wpisane hasła wyszukiwania Google.

Google AdSense wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory WWW (niewidoczne grafiki) i podobne technologie rozpoznawania. Może to być wykorzystane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje zebrane przez Google Adsense na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) i dostarczania formatów reklamowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP z innymi danymi zapisanymi przez użytkownika.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Facebook Conversion API

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Facebook Conversion API. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Facebook Conversion API pozwala nam przechwytywać interakcje odwiedzającego stronę z naszą witryną i udostępniać je Facebookowi w celu poprawy wydajności reklamowej Facebooka.

W szczególności rejestrowany jest czas połączenia, wywołana strona internetowa, Państwa adres IP i User Agent, jak również inne specyficzne dane (np. zakupione produkty, wartość koszyka i waluta). Pełny przegląd danych, które mogą być gromadzone, można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w firmie Facebook. Jeśli dochodzą Państwo praw osób, których dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn Insight Tag

Ta strona internetowa wykorzystuje tag Insight pochodzący z serwisu LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym lepiej dopasować naszą stronę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzony na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która pozwala nam wyświetlać ukierunkowane reklamy osobom odwiedzającym naszą stronę internetową poza nią, przy czym według LinkedIn nie następuje identyfikacja adresata reklamy.

LinkedIn sam gromadzi również tzw. pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłającego, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są wykorzystywane do dotarcia do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywał zebrane dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową na swoich serwerach w USA i wykorzystywał je w ramach własnych działań reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Pod następującym linkiem można wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklamy ukierunkowanej przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby zapobiec powiązaniu przez LinkedIn danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

7. wtyczki i narzędzia

Czcionki Adobe

Ta strona internetowa używa czcionek internetowych firmy Adobe w celu jednolitego wyświetlania określonych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Przy wywołaniu tej strony internetowej przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby móc je prawidłowo wyświetlić na Państwa urządzeniu końcowym. W ten sposób przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że Państwa adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej strony. Według Adobe, podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Więcej informacji na temat Adobe Fonts można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Politykę prywatności firmy Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przekazywanie danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może korzystać z Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są powiadamiani o tym, że analiza jest przeprowadzana.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w postaci automatycznego szpiegowania oraz przed SPAMem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz Warunkach korzystania z usług Google, które znajdują się pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Państwu możliwość złożenia do nas aplikacji (np. drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez formularz aplikacyjny online). W dalszej części informujemy Cię o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wszelkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy wyślesz nam aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które zajmują się przetwarzaniem Państwa wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Dopuszczenie do puli wnioskodawców

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, może być możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na Państwa wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców, chyba że istnieją prawne przesłanki do ich zatrzymania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Google Drive

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Google Drive. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Drive umożliwia nam umieszczenie na naszej stronie internetowej obszaru do przesyłania treści. Po przesłaniu treści są one przechowywane na serwerach Google Drive. Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, nawiązywane jest również połączenie z Google Drive, dzięki czemu Google Drive może stwierdzić, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Korzystanie z Google Drive odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w niezawodnym obszarze przesyłania danych na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

pl_PLPolish